KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna P.P.H.U. „ROYAL” Małgorzata Kuzikowska

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” (ang. GDPR) lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Podstawowym celem RODO jest zapewnienie skutecznej ochrony danych osobowych osób fizycznych.

Zapoznaj się z pełną treścią RODO

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest P.P.H.U. „ROYAL” Małgorzata Kuzikowska z siedzibą przy ul. Koszykowej 1, 82-200 Malbork. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych możecie się Państwo skontaktować z Administratorem za pośrednictwem listu tradycyjnego wysłanego na adres podany wyżej; poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres royal@royal.malbork.pl lub dzwoniąc pod numer tel. +48 55 272 12 10.

2. Cel przetwarzania danych osobowych

 • przygotowanie oferty / zamówienia

 • zawarcie i wykonanie umowy łączącej strony

 • wykonanie ciążących na Administratorze danych osobowych obowiązków np. wystawienie i przechowywanie dokumentów księgowych, procedowanie w zakresie postępowania reklamacyjnego itp.

 • archiwizacja

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • obowiązek prawny

 • realizacja umowy

 • uzasadniony interes Administratora danych osobowych

4. Odbiorcy danych osobowych

 • pracownicy firm podwykonawczych i świadczących usługi dla P.P.H.U. „ROYAL” Małgorzata Kuzikowska, z którymi podpisano umowy powierzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy

 • biuro rachunkowe

 • podmioty prowadzące działalność spedycyjną / pocztową / kurierską

 • dostawca IT

 • podmioty zajmujące się obsługą prawną

5. Okres przetwarzania danych osobowych

 • do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy / rękojmi / gwarancji itp.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują̨ Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych

 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych

 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu

 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się̨ do odczytu maszynowego. Możesz przesłać́ te dane innemu administratorowi danych lub zażądać́, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się̨ ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych (pkt. 1).